วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

ปลัดจังหวัดตรวจราชการอำเภอ

วันที่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตรวจราชการ ประชุม และให้กำลังใจกับหน่วยงานราชการต่างๆของอำเภอนบพิตำ ในการนี้นายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำและข้าราชการอำเภอให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเชิญนายอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติ สอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติงานและหาแนวทางแก้ไข สำหรับการปฎิบัติงานของอำเภอนบพิตำ นั้น นายอำเภอนบพิตำตั้งใจในการปฎิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมทั้งผู้บริหารของ อปท. ได้ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานแบบบูรณาการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมกับคำที่ว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอนบพิตำ ที่ได้ให้ความเมตตากับหน่วยงานปศุสัตว์มา ณ โอกาสนี้ด้วย