วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดงานประเพณีลากพระประจำปี ๒๕๕๕           วันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมงานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๕๕ และการประกวดแพะ ของอำเภอร่อนพิบูลย์ มีการเสวนา ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ผอ.ศูนย์ ฯ เสวนา สบาย สบาย สไตล์คนร่อนพิบูลย์ มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ยานพาหนะขนส่งที่สะอาดปลอดภัย การจำหน่ายสินค้า อาหาร ของบริษัท ห้างร้านต่างๆมากมาย ในการประกวดแพะมีการประกวดหลายประเภท เช่น เพศผู้ ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่, เพศผู้ ฟันแท้เกิน ๑ คู่, เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่ และ เพศเมีย ฟันแท้เกิน ๑ คู่ ฯลฯ ชิงถ้วยและเงินรางวัล ร่อนพิบูลย์ดี๊ดี อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังชาวปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาให้ปศุสัตว์ก้าวไกล เป็นองค์กรนำปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
วันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอนบพิตำ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ฯลฯ โดยมีนายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา พิธีถวายความเคารพ จุดธูปเทียน(เครื่องทองน้อย)ถวายเป็นเครื่องสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันนี้นายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำ ได้ประชุมการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีส่วนราชการทุกส่วน เฝ้าระวังภัยกรุงชิง ฯลฯ ให้ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ประสานในงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือ ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ รับผิดชอบด้านฟื้นฟู ซึ่งจะปฎิบัติงานให้ดีที่สุด งานในหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ๒๔ ชั่วโมง ให้แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โค ให้เคลื่อนย้ายออกจากริมห้วย คลองฯลฯให้นำไปอยู่ในที่สูงหรือที่จุดรวมที่กำหนดในหมู่บ้าน สุกรให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่คอกสูงกว่า สัตว์ปีกให้ขังไว้ในคอก เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากจะได้ไม่สูญหาย และให้ดูระดับน้ำสูงสุดในปี ๒๕๕๔ เป็นหลักเกณฑ์ จากอุทกภัยที่ผ่านมาแผนการอพยพของอำเภอนบพิตำ มีความสำเร็จ และความเสียหายด้านปศุสัตว์ไม่ถึงหนึ่งแสนบาท ขอขอบพระคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อำเภอนบพิตำ ได้ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปศุสัตว์ เกษตร และประมง ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน ๔๐ ตัว ไว้บริโภคเป็นสวัสดิการให้กับกองร้อย อส.อำเภอนบพิตำและ ผรส.ซึ่งเข้าเวรประจำวัน และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ กับเจ้าหน้าที่ อส.และ ผรส.ซึ่งเข้าเวรประจำวัน เรื่อง การจัดการโรงเรือน การให้อาหาร และการป้องกันโรค ฯลฯ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแบบพอเพียง คือ เลี้ยงไว้บนบ่อปลานิล ให้มูลไก่เป็นอาหารปลา อาหารไก่ให้เศษอาหารที่เหลือบริโภคประจำวัน และไข่ นำไปบริโภคในกองร้อย อส.และ ผรส.ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน เป็นการลดรายจ่าย ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะให้คำแนะนำทางวิชาการและทางปฎิบัติในการเลี้ยงไก่ไข่ทุกประการ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอนบพิตำและปลัดอาวุโส ที่ได้ให้ความสะดวกในการดำเนินการมา ณ โอกาสนี้