วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ชุดปฏิบัติการชุดที่ ๔ ออกบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลกะปาง ผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุม ให้คำปรึกษาการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสุนัขและแมว มีเอกสารเผยแพร่ประกอบ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะปาง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกนาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกคน ของเทศบาลตำบลกะปาง ที่ได้ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพลง Web ไม่หมดต้องขออภัยหากไม่พบภาพของท่านผู้ปฏิบัติงานบางนาย จากใจจริง.......หัวหน้าชุดที่ ๔

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชุดที่ ๔ ของโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ บริการผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุม ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ มีเอกสารประกอบ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างพื้นที่ปลอดโรคอย่างยั่งยืน
ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกท่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งให้ความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เป็นอย่างสูง รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ งานในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างพลังเพื่อช่วยเหลือรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ภาพที่ลงใน Web อาจจะไม่ครบทุกนาย ต้องขออภัยเนื่องจากข้อมูลเต็ม
จากใจจริง........ของหัวหน้าชุดที่ ๔วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพช้างประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นำคณะ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะโดยสัตวแพทย์หญิงณัฏฐา  มณีวรรณ และ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ นำคณะโดยสัตวแพทย์หญิงภัทร  เจริญพันธุ์ ตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จำนวน ๑๔ เชือก ให้บริการตรวจไมโครชิพ ตรวจรักษาสุขภาพ ให้คำปรึกษาในการดูแลช้าง ฯลฯ การบริการดังกล่าวบริการฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เจ้าของช้างและควาญช้าง ฝากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มาออกบริการตรวจและรักษาสุขภาพช้างมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการเทิดทูนสถาบัน คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ โครงการเทิดทูนสถาบัน คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกิจกรรมผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค จ่ายเวชภัณฑ์ ยาสัตว์ เอกสารความรู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ จัดนิทรรศการด้านการปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ฯลฯ นอกจากนั้นมีการแจกนมสดให้กับประชาชนและนักเรียนด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงาน
ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ ทุกๆท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฎิบัติงานในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย