วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

วันที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ชุดที่ ๔ ของโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ บริการผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุม ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ มีเอกสารประกอบ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างพื้นที่ปลอดโรคอย่างยั่งยืน
ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกท่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ที่ได้ให้ความกรุณาในการจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งให้ความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เป็นอย่างสูง รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ งานในโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างพลังเพื่อช่วยเหลือรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง ภาพที่ลงใน Web อาจจะไม่ครบทุกนาย ต้องขออภัยเนื่องจากข้อมูลเต็ม
จากใจจริง........ของหัวหน้าชุดที่ ๔ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น